What is Lorem Ipsum?

V prípade zistenia kvalitatívnej alebo množstvovej vady tovaru je kupujúci povinný ponechať tovar v neporušenom stave, najmä
je povinný prerušiť montáž vadného tovaru do momentu prešetrenia reklamácie zo strany Balex Metal, inak by stratil právo na
akékoľvek nároky voči strane Balex Metal.
6. Balex Metal nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté počas vykládky tovaru u kupujúceho.Predpokladom pre podanie reklamácie zo strany kupujúceho je uplatnenie nasledujúcich pravidiel reklamačného
konania zo strany kupujúceho:
o tovar je potrebné skladovať, obrábať, spracovávať v súlade so všetkými špeciálnymi požiadavkami platnými v
tomto rozsahu, najmä s požiadavkami technickej dokumentácie (povolenia) a všeobecne prijatými technickými pravidlami,
o v prípade vady je potrebné okamžite zanechať ďalšie obrábanie a spracovanie tovaru; tovar je potrebné
sprístupniť Balex Metal za účelom vykonania obhliadky a na požiadanie Balex Metal doručiť vzorku
reklamovaného tovaru.
6. Množstvové reklamácie vyplývajúce z nesprávnej nakládky tovaru, alebo reklamácie viditeľných fyzických vád
vzniknutých v dôsledku prepravy (prehnutie zámkov, mechanické poškodenie obloženia, odreniny a škrabance na
organickom povrchu) musia byť nahlásené kupujúcim v písomnej podobe, neodkladne po ich zistení, najneskôr v deń
vykládky alebo v deń vydania tovaru. Zároveń, v prípade takýchto reklamácií je nevyhnutné do DL uviesť poznámku
o škode na zakúpenom tovare (zistenie nedostatočného množstva alebo poškodenia). Poznámka na DL musí byť
podpísaná vodičom, ktorý dodávku realizoval alebo osobou vydávajúcu tovar v mene Balex Metal.
7. Reklamácie týkajúce sa viditeľných fyzických vád (napr.: rozmerové odchýlky, kvalita povrchu, prehnutia, ohnutia) iných
ako sú uvedené vo vyššie uvedenom ods. 6 by mali byť nahlasované kupujúcim v písomnej podobe okamžite po ich zistení,
najneskôr 14 dní odo dńa vydania tovaru a iba vtedy ak tovar už nebolspracovaný.
8. Reklamácie týkajúce sa výrobných vád (kvalitatívne skryté vady), ktorých zistenie aj napriek dôkladnej kontrole tovaru
nebolo možné zistiť je potrebné preloziť Balex Metal v písomnej podobe okamžite po ich zistení, najneskôr do 3 mesiacov
odo dńa vydania tovaru. Nenahlásenie reklamácie v termínoch uvedených v zmluve o predaji a vo VPP, alebo nedodanie
požadovaných dokumentov bude mať za následok stratu akýchkoľvek nárokov kupujúceho voči BalexMetal.
9. Kupujúci je povinný umožniť Balex Metal obhliadku reklamovaného tovaru, vrátane odobratia vzoriek a uskutočnenia technickej kontroly pod sankciou straty akýchkoľvek nárokov voči Balex Metal.
10. Náklady súvisiace s využitím súdneho znalca bude znášať strana určená znalcom ako strana zodpovedná za vznik škody.
11. V prípade uznania opodstatnenia reklamácie kupujúceho, Balex Metal si ponecháva právo voľby týkajúce sa konečného
vybavenia reklamácie v súvislosti od veľkosti škody a nákladov s ńou spojených (oprava, výmena tovaru za nový, bez vád
alebo vyplatenie odškodného určeného Balex Metal, s výnimkou záručných oprávnení, ak boli tieto uvedené v
záručnom liste). V prípade uznania reklamácie zo strany Balex Metal, ale zamietnutia opravy, výmeny tovaru z nový, bez
vád alebo zaplatenia odškodného môže kupujúci požadovať zníženie kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.
12. V prípade, že spôsob vybavenia reklamácie zvolený Balex Metal nepriniesol žiadne výsledky, kupujúci môže reklamáciu
podať opätovne.
13. Ak bude kupujúci sťažovať alebo znemožńovať spôsob vybavovania reklamácie zvolený panellshop, stráca
akékoľvek nároky voči panellshop, a vtedy bude panellshopzbavený akejkoľvek zodpovednosti za škody vzniknuté v
súvislosti s reklamovanými vadami.
14. Uspokojenie nárokov kupujúceho vyššie uvedeným spôsobom vylučuje možnosť domáhať sa v budúcnosti ďalších
kompenzácií z tohto titulu, najmä domáhať sa kompenzácie škody podľa všeobecných pravidiel.
7
Logo: panellshop
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
PREDAJA
Dátum vydania: 15.03.2019
Balex Metal Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
Verzia: 25
Strana 7 z 9
15. V prípade že panellshop uzná oprávnenie na výmenu tovaru za nepoškodený, kupujúci je povinný bez dodatočných
výziev vrátiť tovar, ktorý je predmetom výmeny. V prípade, že kupujúci tento tovar nevráti v priebehu 14 dní odo dńa
doručenia rozhodnutia o uznaní reklamácie, je panellshop oprávnená pozastaviť reklamačné konanie a uznať, že došlo k
predaju vymieńaného tovaru ako tovaru II. triedy za cenu, ktorá bola znížená o 20% z ceny uvedenej v cenníku panellshop.
16. panellshop má právo pozastaviť vybavovanie reklamačných nárokov kupujúceho do doby vyrovnania všetkých dlžných
pohľadávok a vykonania všetkých iných povinností voči panellshop.
17. panellshop nenesie zodpovednosť za priame, následné škody, hospodárske straty a stratené zisky kupujúceho, najmä za
škody spôsobené stratou projektovaného objektu alebo priľahlých zariadení, stratu výrobku, stratu úrokov, odmeny alebo
zisku. V každom prípade je zodpovednosť panellshop obmedzená do výšky reálne zaplatenej ceny netto predaného tovaru.
18. Kupujúci stráca všetky oprávnenia na vymáhanie akýchkoľvek nárokov spojených s nákupom tovaru voči panellshop,
ak neskontroloval tovar v momente jeho prevzatia, alebo ak tovar skontroloval zistené vady a nezrovnalosti okamžite nenahlásil panellshop. Strata oprávnení nastáva najmä v situácii, kedy kupujúci postrehol vady alebo nezrovnalosti a aj
napriek tejto skutočnosti tovar namontoval