Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti I – TRADING, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti I – TRADING, s.r.o.

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť I -TRADING,s.r.o., IČO 45436631, so sídlom M.R.Štefánika 2265/10 (fakturačná adresa: Slnečná 2289/10), Dolný Kubín, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52543/L ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „I – TRADING“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.panelshop.sk/kontakt 

Telefón 1: +421 910 107 878
Telefón 2: +421 905 901 062
Email: obchod@panelshop.sk

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP podmienkami objednávanej služby a tovaru a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu pri potvrdení objednávky na zadanú emailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Faktúru alebo zálohovú faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou PDF súboru na stiahnutie Faktúry. Kupujúci s týmto súhlasí. Faktúry sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke. Faktúry v papierovej forme budú súčasťou dovezeného tovaru.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  , Odbor výkonu dozoru, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39

Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia orientačnej ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu panelshop.sk. Predávame tovar ako sú sendvičové polyuretánové panely, izolačné panely, samorezné skrutky, oplechovanie a ďalšie príslušenstvo. Ceny tovaru sú uvedené orientačne bez dane z pridanej hodnoty v eurách (€). Konečná reálna cena je uvádzaná vo vypracovanej cenovej ponuke, ktorá je vytvorená na základe nezáväznej objednávky z internetovej stránky, prípadne dopytu cez emailovú adresu. Súčasťou je aj cena za prepravu a dodacie lehoty.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach www.panelshop.sk

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmto spôsobom:

Kupujúci si vyberie požadovaný tovar a zadá nezáväznú objednávku prostredníctvom internetového formulára alebo pošle dopyt na emailovú adresu (obchod@panelshop.sk). Po zadaní nezáväznej objednávky/dopytu je kupujúcemu vytvorená cenová ponuku podľa zadaných špecifikácií aj s dopravou a dodacou lehotou. Ak súhlasí s cenovou ponukou, následne pošle podpísanú objednávku na email (obchod@panelshop.sk). Zmluva sa uzatvára prijatím návrhu. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky a pošle zálohovú faktúru, ktorú následne uhradí a dostane potvrdenie o úhrade. Ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru, predávajúci môže odstúpiť od zmluvy. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho.

Pri súhlase s cenovou ponukou, vytvorením podpísanej objednávky a potvrdením objednávky na tovar, ktorý sa dá poslať na dobierku (napr. samorezné skrutky), je možnosť vystaviť riadnu faktúru a poslať tovar prepravnou službou, bez vytvorenia a úhrady zálohovej faktúry.

Kupujúci pri zadaní objednávky uvádza všetky potrebné údaje pre spotrebiteľa (fyzická osoba bez IČO) alebo podnikateľa. Údaje ako meno a priezvisko, názov firmy, adresu, adresu dodania, telefón, email, IČO, DIČ, IČ DPH.

Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej, podpísanej,odoslanej objednávky cez odoslanie na e-mailovú adresu . Oznámenie o prijatí nezáväznej objednávky, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho nezáväznej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí objednávky v našom objednávkovom systéme.

Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky, dokiaľ nie je objednávka potvrdená predávajúcim.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v znení neskorších predpisov, pretože tovar bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. (ide hlavne o sendvičové panely, izolačné panely a oplechovacie prvky)

formulár na odstúpenie od zmluvy (klikni)

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Záručná doba a reklamácie

Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Koncový odberateľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy konal v rámci svojej podnikateľskej činnosti, nepovažuje sa za spotrebiteľa a v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy, má právo reklamovať tovar iba v skrátenej 12 mesačnej záručnej lehote. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedný za vady tovaru alebo služby – predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby vrámci záručnej doby, ktorá sa vzťahuje na daný tovar, či službu.

Zákazník si môže podať reklamáciu alebo sťažnosť na adrese Matúškova 2819/9A, 026 01 Dolný Kubín. (tel.+421 944 357 822, email:obchod@panelshop.sk)

Tu si môžete stiahnuť a vypísať reklamačný protokol (klikni) »

Platobné podmienky a dodanie tovaru

Platba sa realizuje zálohovými platbami na firemný účet 50% vopred a 50% po naskladnení sendvičových, izolačných panelov alebo príslušenstva. Dodacia lehota je 1-5 týždňov. Platba na dobierku sa realizuje pri určitých druhoch tovaru.

Banka: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu (IBAN): SK53 0900 0000 0003 2426 4520
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Pri doručení zásielky dopravcom je zákazník povinný skontrolovať zásielku – jej prípadné poškodenie. Pri doručení musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti dopravcu do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody. Pri zistení škodovej udalosti zákazník informuje predajcu na kontaktných údajoch. (tel.+421 944 357 822, email:obchod@panelshop.sk). Na miesto príde zavolaný technik. Po posúdení reklamácie predávajúci poskytne písomne odborné stanovisko technika. Ak bude reklamácia uznaná predávajúci odškodní svojho klienta.

Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.Pri zistení škodovej udalosti zákazník informuje predajcu na kontaktných údajoch. (tel.+421 944 357 822, email:obchod@panelshop.sk). Na miesto príde zavolaný technik. Po posúdení reklamácie predávajúci poskytne písomne odborné stanovisko technika. Ak bude reklamácia uznaná predávajúci odškodní svojho klienta.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Predávajúci si môže účtovať náklady spojené so zmenami plánovaného doručenia, ktoré spôsobil zákazník v primeranej výške.

Spotrebiteľ aj podnikateľ bude znova pred odoslaním zásielky informovaný o hlavných vlastnostiach tovaru, cene, nákladoch na dopravu dĺžke trvania zmluvy a dátume dopravenia tovaru na požadovanú adresu.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až prevzatím a úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar .

Spýtajte sa

    Spýtajte sa